Primární krasové jevy POVRCHOVÉ

1) Škrapy: malé rýhy, zářezy a další vhloubeniny do skalního povrchu, vzniklé srážkovou nebo půdní vodou před jejím odtokem do podzemí za spoluúčasti organizmů. (foto: )
    • Škrapový stůl: korozní forma na obnaženém krasovém povrchu, složená ze sloupcovitého podstavce, na kterém spočívá plochý balvan. Výška podstavce dosahuje výšky cm až dm.

2) Závrty (doliny): uzavřené deprese různých tvarů, obvykle širší než hlubší. Mohou být uzavřené (slepé) nebo mohou komínem nebo jinak komunikovat s podzemními dutinami.

3) Geologické varhany: jsou větší nebo menší svislé, kapsovité prohlubeniny zpravidla kapsovitého tvaru, které vznikly rozpuštěním vápence podle puklin a zlomů a bývají vyplněny různými hmotami pokryvných útvarů. Svým vznikem jsou velmi příbuzné závrtům, ale netvoří se na holém krasovém povrchu, ale vždy v podloží pokryvných útvarů na krasovém území uložených (přikrytý, podzemní kras).

4) Propast: vertikální krasová dutina. Rozeznávají se dva základní typy:
    a) aven - obvykle trubicovitá nebo puklinová propast s hloubkou mnohonásobně větší, než je šířka, vzniká korozí, erozí, řícením nebo tektonickými pohyby,
    b) light hole - mohutná široká struktura (podobná Macoše), která bývá porostlá vegetací a jejíž dno leží v dosahu denního světla.
Nejhlubší propast v ČR je Hranická propast (více než 280 m), z větší části zatopená; jejího dna nebylo dosud dosaženo. Menší propasti jsou v Moravském a Českém krasu (Arnoldka, Čeřinka).

5) Krasové toky a údolí
    • Vodní toky: a) elochtonní - menší občasné povrchové toky krátkého trvání vznikající při většíchsrážkách a tání,
                         b) autochtonní - vznikají v krasu vyvěráním spodní vody.
    • Ponor: místo na dně koryta nebo ve svahu, jímž proniká voda do podzemí vlastní tíží. Existují ponory trvalé, periodické a náhodilé.
    • Propadání: větší dutina, kterou proniká vodní tok do podzemí (propast, komín, jeskyně) - (foto: )
    • Hltač: ponorům a závrtům podobný útvar v suchých krasových údolích nebo kotlinách odvádějící do země přívalovou vodu. Leží zpravidla na úpatí strmých vápencových skal.
    • Krasová údolí: nejvýznamnější povrchový krasový útvar, který není dílem činnosti pravých krasových procesů, tj. rozpouštění. Má obvykle nevyrovnaný podélný skalní profil, ve dně ponory a vývěry. Místy, obvykle za ponory, se údolí značně zúžují. Obvyklé škrapy, skalní mosty, jeskynních vchody.
    • Vyvěračky: krasové prameny jsou přirozeným výtokem krasové vody na povrch.
             a) pramen s volným vývěrem vody,
             b) pramen s vývěrem vody pod tlakem (pramen vaucluseský, prameny podmořské)
    • Estavela: typ krasového pramene, který funguje dvojím způsobem: jako vývěr nebo jako ponor. Funkci určuje stav krasových vod. Obvyklý v poljích.
    • Vaucluseský pramen: je zvláštní typ občasných tzv. přerušovaných pramenů. Mocný krasový pramen vyvěrá do výklenku na úpatí vápencového srázu. Pramen vystupuje zespodu ramenem sifonu z chodeb, které patrně souvisejí s větší podzemní nádrží vody. Před výklenkem se hromadí kamenitá suť, kterou za nízkých stavů vody prosakuje krasová voda a vyvěrá pak na povrch opodál na koci suťi. Při velmi nízkém stavu tento suťový pramen zaniká, při značném vysokém stavu přetéká voda v kaskádách přes suťovou hromadu.

6) Polje: jsou velké deprese až několik km dlouhé a široké, s plochým dnem tvořeným vápenci nebo aluviálními sedimenty, obvykle omezená příkrými svahy s ostrým úpatím. Vznikají krasovou korozí. Existence humů, závrtů, ponorů, vyvěraček či estavel.

7) Krasová jezera: vznikají trvalým nebo dlouhodobě dočasným zaplavením krasových depresí (závrty, polje, slepá či poloslepá krasová údolí po ucpání ponorů).

8) Ostatní povrchové krasové jevy
    • Hum: reziduální vrch kuželového nebo kupovitého tvaru i na nekrasovém podloží. Má ostré úpatí, v úrovni náplav dochází ke koroznímu prořezávání svahů a ke vzniku úpatních jeskyní.
    • Krasový most: přírodní most ve vápencích. Obvykle zbytek jeskyní. Může vzniknout i ze závrtu situovaného na okraj plošiny.
    • Abri: skalní výklenek, převis, mělká jeskyně pod převisem, kterou často používal pravěký člověk jako úkryt. Vznikají v různých typech hornin, nejčastěji v karbonátech, boční erozí vodního toku, diferenciální korozí, deskvamací.
    • Faceta: oválná prohlubeň na stěnách jeskyně a korytech podzemních krasových toků, v podélném řezu asymetrická. Vznikají buď tekoucí vodou nebo rozpouštěním.